HMS

Fokus på et trygt og sikkert arbeidsmiljø

Kontakt oss

Overordnet HMS-ansvar

I BackUp er det daglig leder som har det overordnede ansvaret for HMS (helse, miljø og sikkerhet). Våre bemanningskonsulenter skal kartlegge eventuelle risikoer på arbeidsplassen (hos innleiebedrift), og sikre at våre medarbeidere har et godt og trygt arbeidsmiljø som forebygger yrkesskade og yrkesrelatert sykdom.

Våre medarbeidere er utstyrt med byggekort, godkjent verneutstyr, nødvendig håndverktøy samt egen personlig HMS-bok (norsk, engelsk, polsk). Alle våre utleide medarbeidere kommuniserer på norsk eller engelsk.

Ikon - Kontorbygg med folk

Innleiebedriftens HMS-ansvar

Innleiebedriften har ansvar for å gi innleid medarbeider grunnleggende innføring i bedriftens HMS-systemer og avviksrutiner, og skal inkludere innleide medarbeidere i HMS på lik linje som egne ansatte.

Ikon - folk med tannhjul

Medarbeiderens HMS-ansvar

Før våre medarbeidere begynner å jobbe må de sette seg grundig inn i hvert enkelt prosjekts HMS-planer og regler. Våre medarbeidere plikter å følge alle regler og påbud, samt å delta på inspeksjons- og vernerunder. Alle medarbeidere fra BackUp har egen personlig HMS-håndbok (norsk, engelsk, polsk).

Ikon - bok med tannhjul med hjelm

Avvik, ulykker/skader eller nestenulykker

Skal rapporteres til nærmeste kontaktperson i BackUp, samt leder/verneombud på arbeidsplassen. Rapportering av uønsket hendelse (RUH-skjema), skal utfylles og sendes til nærmeste kontaktperson eller verneombud i BackUp i slike tilfeller. Vårt verneombud har myndighet til å fremme nye tiltak innen HMS.

Ikon - liste med utropstegn

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Dersom du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, oppfordrer vi deg å varsle oss om dette. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Det at arbeidstakere sier fra er ofte den eneste måten ukultur og ulovlige forhold avdekkes, slik at BackUp/arbeidsgiver blir oppmerksom på forholdet og kan håndtere dette.

Rutiner for hvilke forhold som skal varsles, til hvem og hvordan du varsler, finner du i vår Personalhåndbok.

Hovedverneombud

Marika Vevle

993 30 459
marika@backup-bygg.no

La oss hjelpe deg

Har du spørsmål om våre rutiner rundt helse, miljø og sikkerhet? Kontakt oss for informasjon.